Menu
Your Cart

Privacy Policy ข้อความนโยบายของ MANI4 Online

ข้อความนโยบายของ MANI4 Online

MANI4 มุ่งมั่นที่จะดูแลข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณใช้หรือลงทะเบียนที่เว็บไซต์ MANI4 Online กรุณาอ่านนโยบายด้านล่างนี้เพื่อทำความเข้าใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกนำไปใช้ในด้านใดบ้างเมื่อคุณลงทะเบียนกับ MANI4 Online 

ข้อมูลส่วนตัวที่ใช้ระบุตัวตนของคุณอะไรบ้างที่ถูกเก็บใน MANI4 

Online

?

MANI4 Online เก็บข้อมูลโดยใช้หลายๆ วิธี

ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างจะถูกรวบรวมขณะคุณลงทะเบียน โดยในขณะที่ลงทะเบียน MANI4 Online จะถามชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน รหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย ชื่อของคุณ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ ที่อยู่อีเมล์ ชื่อบริษัท ที่อยู่ ลักษณะธุรกิจของบริษัท เทคโนโลยีที่ใช้ในงาน หน้าที่งาน อำนาจการสั่งซื้อ จำนวนพนักงานในบริษัท ผลิตภัณฑ์หลักที่อยู่ในความสนใจ และสิ่งที่ทำให้คุณรู้จักเว็บไซต์นี้

MANI4 Online อาจบันทึกรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับวิธีการที่คุณใช้เว็บไซต์ด้วย เช่น ป้ายโฆษณาที่คุณคลิก ผลิตภัณฑ์ที่คุณค้นหา ผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ และข้อมูลที่คุณดาวน์โหลด หากคุณเข้ามาที่เว็บไซต์นี้จากการค้นหาในอินเตอร์เน็ต MANI4 Online ก็อาจบันทึกลักษณะการค้นหาของคุณ และความเกี่ยวข้องของการค้นหานั้นกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ

นอกจากนี้เรายังเก็บข้อมูลขณะที่คุณส่งข้อมูลมาพร้อมกับอีเมล์แสดงความคิดเห็นมายังเว็บไซต์ สอบถามปัญหาทางเทคนิค หรือแจ้งปัญหาให้ทราบ ในกรณีที่คุณติดต่อกับ MANI4 Online เป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ก็อาจเก็บบันทึกการติดต่อนั้นด้วย บางครั้ง MANI4 Online อาจจะขอให้ผู้ใช้งานตอบแบบสำรวจที่บริษัทฯ ใช้ในการวิจัย


ข้อมูลเพิ่มเติม

คำถามต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ให้คุณส่งไปที่ฝ่ายการตลาดตามที่อยู่ต่อไปนี้ 

MANI4 Engineering and Supply Part., Ltd.
ห้อง 4703 ชั้น 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ไปที่หมายเลข +66 2 119 5122 หรือ
ส่งแฟกซ์ไปที่หมายเลข +66 2 6864418-20 หรือ
ส่งอีเมล์ไปที่ [sales@mani4.com].

บริษัท MANI4 Engineering and Supply Part., Ltd. อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันข้อมูล ค.ศ. 1998