Menu
Your Cart

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของ MANI4

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของ MANI4

All orders are accepted by MANI4 subject to the Terms and Conditions of Sale set out below:

ทุกคำสั่งซื้อที่ได้รับการตอบรับขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.กรณีทั่วไป

1.1   ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จะตอบรับทุกคำสั่งซื้อสำหรับสินค้าหรือบริการต่างๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย  บุคคลใดก็ตามที่ได้สั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากทางแมนิโฟร์  (ลูกค้า) ถือว่ามีข้อผูกพันธ์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้  ไม่มีข้อกำหนดอื่นใดที่จะใช้ในการส่งมอบสินค้าหรือบริการนั้นๆ นอกจากจะมีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้มีอำนาจของห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์  และทางห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์  มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ man4.com ซึ่งสามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ รวมถึงแคตตาล็อคและสื่ออื่นๆ ของทางห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์

1.2   รายละเอียดของสินค้าและบริการทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์  หรือจากที่ลูกค้าได้รับแจ้งมานั้น  เป็นเพียงการประมาณคร่าวๆ ซึ่งจะไม่เป็นส่วนประกอบในสัญญาระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์และลูกค้า  ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์จะไม่รับผิดชอต่อข้อผิดพลาดหรือตกหล่นต่างๆ ในเว็บไซต์ แคตตาล็อค หรือการโฆษณาในรูปแบบอื่นๆ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์  การโฆษณาของสินค้าและบริการในเว็บไซต์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ ไม่ใช่การนำเสนอให้ยอมรับ  เป็นเพียงการเชิญชวนของห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ เพื่อให้ลูกค้ามีความสนใจในการที่จะสั่งซื้อสินค้าและบริการ  การตอบรับการสั่งซื้อของทางห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ต่อคำสั่งซื้อของลูกค้าจะมีผลเมื่อทางห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ได้ทำการยืนยันราคา และวันส่งมอบเป็นลายลักษณ์อักษรกับลูกค้า ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาที่มีภาระผูกพันธ์ระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์และลูกค้า

1.3   ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ไม่เก็บสต๊อคสินค้า ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายอาจไม่ตรงกับของห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ แต่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายที่มากับสินค้าต้นทาง

1.4   ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ดำเนินธุรกิจการขายสินค้าแก่คู่ค้าที่เป็นบริษัทเว็บไซต์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ เปิดให้บริการแก่บริษัทคู่ค้าที่ไม่ใช่ผู้บริโภค (ผู้ใช้สินค้าโดยตรง) แต่กระนั้นก็ตามไม่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายใดที่มีผลต่อสถานะของลูกค้าธุรกิจซึ่งเป็นผู้ใช้สินค้าโดยตรง

1.5   ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อ 11 ซึ่งเกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดชอบของห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ เป็นสิ่งที่ลูกค้าควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

2. ราคาและภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.1   ราคาของสินค้าและบริการมีอยู่ในเว็บไซต์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ ซึ่งทางห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคาและสินค้าที่มี่อยู่ในแคตตาล็อคของห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์  สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ข้อมูลล่าสุดของสินค้าสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์  ถ้ามีข้อแตกต่างของราคาและสินค้าระหว่างเว็บไซต์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์  และแคตตาล็อค  ให้ถือตามข้อมูลจากเว็บไซต์เป็นหลัก

2.2   ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์  จะกำหนดราคาสินค้าตามที่ระบุในเว็บไซต์ในช่วงเวลาที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อ  ยกเว้นสำหรับสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อโดยระบุวันส่งสินค้าล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน  ราคาของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากวันสั่งซื้อโดยจะมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ 

2.3   ราคาของสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ซึ่งทางห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ จะเรียกเก็บตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ณ ช่วงเวลาที่ได้รับคำสั่งซื้อ  ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ลูกค้าต้องจ่ายมานั้น ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ จะออกใบกำกับภาษีให้ตามจำนวนที่ลูกค้าต้องจ่ายเพิ่ม

2.4   ราคาของผลิตภัณฑ์หมวด “Extended Range” ให้เป็นไปตามที่ระบุในเว็บไซต์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ นอกจากจะมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรจากตัวแทนของห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์   ส่วนลดของราคาสินค้าที่ให้โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ ไม่สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์หมวด “Extended Range”  ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ จะออกใบกำกับภาษีสำหรับสินค้าแยกจากสินค้าสต๊อคตามปกติ

 

3.การสั่งซื้อสินค้า

3.1   ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ มีสิทธิที่จะไม่ทำการค้าร่วมกับบริษัทหรือบุคคลใดก็ได้  และมีสิทธิที่จะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อ ไม่ว่าจะมีการชำระเงินหรือไม่ก็ตาม โดยการแจ้งลูกค้าที่ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ จะไม่รับคำสั่งซื้อล่วงหน้า ทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือแฟกซ์ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากทางห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ ได้รับคำสั่งซื้อนั้นๆ  ยิ่งไปกว่านั้น ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อที่ได้รับการตอบรับแล้ว โดยการแจ้งถึงการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางอีเมล์ แฟกซ์ หรือทางโทรศัพท์ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากได้รับคำสั่งซื้อ  สำหรับลูกค้าที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์  ปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อที่ได้ชำระเงินให้กับทางห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ มาก่อนหน้าแล้วนั้น ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ จะคืนเงินตามจำนวนอย่างเร็วที่สุดตามธรรมเนียมปฏิบัติ

3.2   ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ จะดำเนินการตามความต้องการของลูกค้าตามคำสั่งซื้อ  ซึ่งอาจจัดหาสินค้าทดแทนสินค้าที่สั่งซื้อหรือทดแทนด้วยสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุด แต่ถ้าคำสั่งซื้อนั้นไม่สามารถทดแทนด้วยสินค้าในสต๊อค  ลูกค้าสามารถเลือกที่จะรอจนกว่าสินค้าล็อตต่อไปจะเข้ามาถึง หรือเลือกที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อและขอเงินคืน

3.3   ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อโดยการใช้หมายเลขสต็อคสินค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ และราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในเว็บไซต์หรือแคตตาล็อคของห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์  และต้องระบุวิธีการส่งมอบสินค้า  การยืนยันการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ แฟกซ์ หรืออินเตอร์เนต ต้องระบุเพื่อการยืนยันการสั่งซื้อเท่านั้น หรือไม่เช่นนั้นควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการยืนยันการสั่งซื้อเพื่อหลีกเลี่ยงการสั่งซื้อที่ทับซ้อน  ในกรณีที่ลูกค้าสั่งสินค้าผิดประเภท หรือจำนวน หรือออกคำสั่งซื้อทับซ้อน ให้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับข้อ 12 (การยกเลิกและคืนสินค้า)


4.การส่งมอบสินค้า

4.1   คำสั่งซื้อตามข้อกำหนดข้อ 3 ที่ไม่มีการยกเลิก การทดแทน หรือกรณีสินค้าไม่ครบตามใบสั่งซื้อ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ จะทำการส่งมอบสินค้าตามที่ลูกค้าได้ระบุในคำสั่งซื้อแก่ลูกค้า  ซึ่งอาจใช้ตัวแทนในการส่งมอบสินค้า

4.2   วิธีและราคาในการส่งสินค้ามีระบุอยู่ในเว็บไซต์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ ในวันที่ออกคำสั่งซื้อ  หรืออาจแจ้งแก่ลูกค้าตอนสั่งซื้อ  วิธีและค่าขนส่งที่ระบุในแคตตาล็อคอาจมีการเปลี่ยนแปลง  ควรเช็คจากเว็บไซต์ของทางห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ ถ้ามีข้อแตกต่างของวิธีและค่าขนส่งในแคตตาล็อค และทางเว็บไซต์ให้ถือตามราคาและวิธีที่ระบุในเว็บไซต์ของทางห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์

4.3   ค่าขนส่งที่ระบุใช้สำหรับหนึ่งคำสั่งซื้อโดยไม่คำนึงถึงจำนวนของสินค้าที่สั่งซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ จะส่งมอบสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า  เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร

4.4   ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์จะพยายามส่งสินค้าให้ตรงตามวันและเวลาที่ระบุในเว็บไซต์ หรือตามที่เจ้าหน้าที่ของห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ระบุ  อย่างไรก็ตามเวลาที่ระบุไว้นั้นเป็นเวลาประมาณการณ์เท่านั้น  ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์จะไม่รับผิดชอบต่อผลของการส่งมอบล่าช้าใดๆ ทั้งสิ้น  เวลาของการส่งมอบไม่ใช่สาระสำคัญ  การส่งมอบสินค้าที่ถูกระบุในแคตตาล็อคและเว็บไซต์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ว่าเป็นสินค้าที่ต้องการจัดการเป็นพิเศษอาจใช้เวลานานกว่าปกติ

4.5   ถ้าสินค้าไม่ได้รับการส่งมอบภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งลูกค้าสามารถแจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ให้รับทราบ  เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานะการขนส่งสินค้าและแจ้งกับทางลูกค้าถึงวันเวลาที่คาดว่าสินค้าควรจะถึง  ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์อาจพิจารณาถึงการคืนเงินค่าขนส่งเต็มจำนวนแก่ลูกค้า  แต่ถ้าลูกค้าไม่สามารถยอมรับได้กับวันเวลาส่งมอบใหม่  ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์อาจพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งสินค้าใหม่  ทั้งนี้วิธีการเหล่านี้ถือเป็นการบริการพิเศษของห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ในการช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาเรื่องการส่งมอบล่าช้า  แต่ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางเศรษฐกิจทั้งต่อลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องอื่นอันเกี่ยวเนื่องจากความล่าช้านี้

4.6   คำสั่งซื้อที่มีสินค้าหมวด Extended Ranged ซึ่งมียอดรวมของสินค้าในคำสั่งซื้อนั้นไม่เกิน 4,000 บาท จะถูกเรียกเก็บค่าดำเนินการ ละค่าขนส่งเพิ่มเติมตอนออกคำสั่งซื้อ  ส่วนคำสั่งซื้อสินค้าหมวด Extended Ranged ซึ่งมียอดรวมของสินค้าเท่ากับ 4,000 หรือมากกว่า  จะไม่ถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม  ค่าขนส่งและค่าดำเนินการนี้เรียกเก็บต่อหนึ่งคำสั่งซื้อ  โดยไม่คำนึงถึงจำนวนของสินค้าที่สั่ง และจะถูกเรียกเก็บจากการส่งมอบสินค้าครั้งแรก และคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกัน

4.7   คำสั่งซื้อเพื่อการส่งออกอาจต้องใช้การขนส่งเงื่อนไขพิเศษ กรุณาติดต่อห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ที่เบอร์ +66 2 119 5122 เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม


MANI4 Engineering and Supply Part., Ltd. ห้อง 4703 ชั้น 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120